Thursday, May 18, 2017

Kakeya's Needle Problem

Numberphile: "Kakeya's Needle Problem"