Friday, April 07, 2006

Take a tour of a Minuteman missle silo. (Via James Blakey.)