Friday, November 04, 2005

2005 Yo-Yo Champion: Takayasu Tanaka. Astounding video. (Via GMSV.)